ساختمان چهار نوع بافت اصلی

بافت های ساده ، ریب ، اینترلوک و پرل چهار نوع بافت اصلی در بافندگی حلقوی پودی می باشند . حلقه فنی پشت و رو در هریک با ترتیب خاصی روی سوزن ها بافته می شوند . هریک از این بافت ها ممکن است به تنهایی یا در ترکیبی با بافت دیگر بر روی ماشینها تولید شوند.

بافت ساده

این نوع بافت بر روی یکسری سوزن بدست می آید که معمولا روی فنی عنوان مصرفی پارچه در نظر گرفته می شود.

بافت ریب

بر روی دوسری سوزن که بین یکدیگر عمل می کنند بافته می شود ؛ بنابراین در دو روی پارچه ردیف هایی از حلقه رو دیده می شود و چنانچه به پارچه در حالت کشیده نگاه شود در پشت حلقه فنی رو، حلقه فنی پشت قرار دارد.

بافت اینترلوک

این بافت از ریب بدست آمده است ، اما ترتیب قرار گرفتن سوزنها نسبت به یکدیگر متفاوت است و بصورت مقابل هم می باشد.ساختمان بافت به گونه ایی است که دو سوزن مقابل یکدیگر هیچگاه هم زمان به حالت بافت قرار نمی گیرند. در پارچه ردیف حلقه های پشت و رو مقابل یکدیگر قرار دارند.

بافت پرل

این بافت، تنها بافتی است که در یک ردیف از حلقه ها ، میتوان حلقه فنی رو و پشت را مشاهده کرد. اگر چه چنین بافتی روی ماشین با سوزن دو سر زبانه دار تولید می شود اما برخی از ماشین های تخت باف با استفاده از انتقال حلقه و یا حرکت صفحه سوزن ها می توانند تعدادی از این نوع بافت ها را تولید نمایند.

ماشین های یک سیلندر فقط یکی از چهار نوع بافت اصلی (بافت ساده) را تولید کنند ؛ در حالیکه ماشین های د سیلندر (صفحه  سیلندر) مخصوص بافت ریب ، می توانند بافت ساده (یکرو سیلندر) را هم ببافند.بعضی از ماشین های دو سیلندر قادر به تولید بافت های ریب و اینترلوک هستند.بر روی ماشین های دوبله سیلندر می توان پارچه هایی شبیه به بعضی از بافت های دو رو سیلندر ریب و یک رو سیلندر ساده هم تولید نمود.

در زیر ماشین های یک سیلندر و دو سیلندر مجهز به سوزن زبانه دار بررسی می شود؛

ماشين‎هاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

ماشين‎هاي گردباف غالباً داراي سيلندر چرخان و ابزارهاي ثابت هستند (كليدي

قطعاتي كه بتواند يك دوره از عمليات بافندگي را  توسط سوزن‎ها ايجاد كند ابزار ناميده مي‎شود.) و تعداد كمي از آن‎ها ابزارهاي چرخان و سيلندر ثابت دارند (تعداد از ماشين‎هاي گردباف قديمي).

سوزن‎هاي زبانه‎دار در ماشين‎هاي گردباف، در درون شيارهاي سيلندر و يا صفحه، داراي حركت مجزا و بالا و پايين و يا جلو و عقب هستند. انجام اين حركات توسط شياري ميسر مي‎شود كه بادامك‎ها، به منظور عبور پايه‎ي سوزن، ايجاد نموده‎اند. بيشتر بادامك‎هاي بالا برنده‎ي سوزن از يك يا چند قطعه تشكيل شده‎اند و براي ايجاد حلقه‎ي بافت، نبافت و يا نيم‎بافت قابل تنظيم‎اند.

1- عوامل اصلي بافت در ماشين‎هاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

شكل (10-9) عوامل اصلي بافت در اين نوع ماشين‎ها را نشان مي‎دهد. اين عوامل عبارتند از:

1- سوزن زبانه‎دار، گرفتن نخ و تشكيل حلقه توسط سوزن انجام مي‎شود

2- سنيكر، در هنگام تشكيل حلقه، پارچه توسط مكانيزم كشش دهنده، به سمت پايين تحت كشش قرار دارد. در ماشين‎هاي قديمي كشيدن پارچه تنها به وسيله‎ي مكانيزم كشش خود پارچه انجام مي‎گرفت، اما بسياري از ماشين‎هاي جديدتر مجهز به قطعه‎اي به نام سنيكر (لبه‎گير) مي‎باشند كه پارچه را تحت كشش قرار مي‎دهد. اين ماشين‎ها داراي يك سري سوزن بر روي سيلندر به طور عمودي هستند و سنيكرها به صورت افقي بين سوزن‎ها قرار گرفته‎اند (در نوعي از ماشين‎هاي جديد گردباف، سنيكرها به طور عمودي در كنار سوزن درون شيارهاي سيلندر قرار گرفته‎اند) بنابراين سنيكرها نسبت به سوزن، زاويه‎ي تقريباً 90 درجه دارند. در چنين ماشين‎هايي سنيكر دو وظيفه‎ي به عهده دارد، كه نگه داشتن حلقه‎هاي آخرين رجه پارچه در هنگام بالا رفتن سوزن و ايجاد سطح مناسب براي كشيدن نخ جديد از داخل حلقه‎ي قبلي مي‎باشد.

3- بادامك‎هاي عمل كننده روي سنيكر، عمل هدايت سنيكرها به سمت جلو و عقب توسط بادامك‎هاي سنيكر انجام مي‎شود. اين بادامك‎ها در قالب‎هاي دور محيط بيروني سيلندر به صورت حلقه‎اي شكل قرار دارند. شكل 10-10 نشان‎دهنده‎ي مسير بادامك‎هاي سنيكر است و طبق عمليات بافندگي شماره‎گذاري شده است.

4- بادامك‎هاي عمل كننده روي سوزن، اين بادامك‎ها هدايت سوزن را در انجام حلقه‎هاي بافت، نبافت و نيم‎بافت به عهده دارند و بادامك تعيين طول حلقه به منظور تعيين طول حلقه‎ي مناسب بافت به كار مي‎رود.

5- نخ‎بر، عمل تغذيه‎ي نخ به سوزن‎ها توسط نخ بر انجام مي‎شود. نخ‎برها در بسياري از ماشين‎ها داراي تنظيمات مختلف هستند و در تعداد كمي از آن‎ها نيز ثابت‎اند.

2- طرز تشكيل حلقه‎ي بافت در ماشين‎هاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

شكل (10-11) مراحل 1 تا 8، تشكيل حلقه‎ي بافت در اين نوع ماشين‎ها ر

نشان مي‎دهد. اصول تشكيل اين حلقه مشابه با شيوه‎اي است كه قبلاً توضيح داده شد، ‌اما در اين روش سنيكرها به تشيكل حلقه كمك مي‎كنند.

1- مرحله‎ي نيم‎بافت؛ سوزن توسط بادامك بالابرنده به سمت بالا هدايت شده و با اين عمل زبانه‎ي سوزن باز مي‎شود.

2- مرحله‎ي قرار گرفتن حلقه روي ساق سوزن؛ سوزن به طور كامل به سمت بالا هدايت شده به طوري كه حلقه از روي زبانه عبور كرده و بر روي ساق سوزن قرار

گرفته است، در حالي كه سنيكر توسط بادامك به سمت عقب كشيده مي‎شود.

3- مرحله‎ي تغذيه‎ي نخ؛ با عمل برگشت سوزن به سمت پايين، كه به وسيله‎ي بادامك تعيين طول حلقه انجام مي‎گيرد، نخ توسط نخ‎بر به سوزن تغذيه مي‎شود و سنيكر همچنان عقب كشيده خواهد شد.

4- مرحله‎ي بسته شدن زبانه؛ ادامه‎ي  حركت سوزن به سمت پايين، باعث بسته شدن زبانه و گرفتن نخ توسط قلاب سوزن مي‎شود.

5- مرحله‎ي عبور حلقه‎ي قبلي از روي سوزن؛ در اين موقعيت سوزن همچنان پايين رفته به طوري كه زبانه كاملاً بسته شده و حلقه در حال عبور از روي سربسته‎ي سوزن است. سنيكر همچنان عقب قرار دارد.

مراحل تشكيل حلقه‎ي بافت در ماشين‎هاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

6- مرحله‎ي آزاد شدن حلقه؛ با ادامه‎ي حركت سوزن به سمت پايين حلقه‎ي قبلي آزاد مي‎گردد و نخ گرفته شده از ميان حلقه‎ي قبلي آزاد شده و به سمت پايين كشيده مي‎شود. در حالي كه با آغاز حركت سنيكر به سمت جلو، سطح مناسبي براي حلقه‎ي آزاد شده ايجاد خواهد شد.

7- مرحله‎ي تشكيل حلقه‎ي جديد؛ سنيكر حركت خود را به سمت جلو ادامه مي‎دهد و با ادامه‎ي هدايت سوزن به سمت پايين، حلقه‎ي جديد تشكيل مي‎گردد.

8- مرحله‎ي تعيين طول حلقه؛ در اين موقعيت طول حلقه‎ي جديد تعيين مي‎گردد و سوزن دوباره آماده‎ي شروع عمليات بافندگي دوره‎ي بعد (رج بعد) مي‎شود.

ماشين‎هاي گردباف دو سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

ماشين‎هاي گردباف دو سيلندر (سيلندر و صفحه) داراي دو سري سوزن هستند كه يك سري از آن‎ها درون شيارهاي سيلندر، به طور عمودي، و سري ديگر درون شيارهاي صفحه، به طور افقي، چيده شده‎اند (شكل 10-18) و تعداد شيارهاي صفحه و سيلندر در بيش‎تر ماشين‎ها برابرند. اين دو سري سوزن تقريباً با زاويه‎ي 90 درجه نسبت به هم قرار دارند. توليدات ماشين‎هاي دو سيلندر را به اسم دور و سيلندر مي‎نامند و اين ماشين‎ها غالباً مي‎توانند انواع متنوع از اين نوع بافت‎ها را توليد كنند.

1- سيلندر

2- شيارهاي سيلندر (درون هر شيار يك سوزن به طور عمودي چيده شده است)

3- صفحه

4- شيارهاي صفحه (درون هر شيار يك سوزن به طور افقي چيده شده است)

1- عوامل اصلي بافت در ماشين‎هاي دو سيلندر گردباف (شكل 10-19) عبارت اند از:

1- نخ‎بر. كه عمل تغذيه‎ي نخ به سوزنها را به عهده دارد.

2- سوزن سيلندر، كه به طور عمودي درون شيارهاي سيلندر چيده شده و مهم‎ترين عامل تشكيل حلقه‎ي فني روي پارچه مي‎باشد.

3- سوزن صفحه، كه به طور افقي درون شيارهاي صفحه چيده شده و مهم‎‎ترين عامل تشكيل حلقه‎ي پشت فني پارچه مي‎باشد.

4- سيلندر

5- صفحه

6- بادامك بالا برنده‎ي سوزن، كه قابل تنظيم است و هدايت پايه‎ي سوزن را براي انجام حلقه‎ي بافت، نبافت و يا نيم‎بافت به عهده دارد.

7- بادامك تعيين طول حلقه، كه سوزن‎ها توسط آن و از طريق پايه‎ي خود به سمت پايين هدايت مي‎شوند (انتهاي عمليات بافندگي). ميزان پايين آمدن سوزن، تعيين‎كنده‎ي طول نخي است كه به وسيله‎ي قلاب سوزن از نخ‎بر كشيده مي‎شود و به صورت حلقه‎ي جديد تشكيل مي‎گردد. بنابراين با تنظيم اين بادامك، شلي و سفتي پارچه تغيير خواهد كرد.

8- بادامك جلوبرنده‎ي سوزن صفحه (مشابه با قطعه‎ي 6 عمل مي‎كند).

9- بادامك تعيين طول حلقه‎ي صفحه (مشابه با قطعه‎ي 7 عمل مي‎كند).

2- طرز تشكيل حلقه‎ي بافت در ماشين‎هاي گردباف دو سيلندر مجهز به سوزن زبانه‎دار

مراحل تشكيل حلقه‎ي بافت در اين نوع ماشين‎ها در شكل (10-20) از 1 تا 5 نشان داده شده است.

1- مرحله‎ي استراحت سوزن؛ در اين موقعيت هر يك از دو سوزن صفحه و سيلندر داراي حلقه‎اي در قلاب خود مي‎باشند و حلقه‎ها از روي لبه و بين سيلندر و صفحه توسط مكانيزم كشش پارچه به سمت پايين كشيده مي‎شوند. در اين مرحله هر دو سوزن به ويله‎ي بادامك و از طريق پايه‎ي خود به سمت بيرون از شيار هدايت مي‎شوند.

2- مرحله‎ي عبور حلقه از روي زبانه؛ با حركت سوزن‎هاي صفحه و سيلندر به سمت بيرون از شيار، زبانه‎ي سوزن‎ها (در صورت بسته بودن) توسط حلقه باز مي‎شود و از روي زبانه عبور مي‎كند تا روي ساق سوزان قرار گيرد.

3- مرحله‎ي تغذيه‎ي نخ؛ در اين مرحله هر دو سوزن به سمت درون شيار هدايت مي‎شوند و نخ‎بر در موقعيت تغذيه نخ قرار مي‎گيرد.

مراحل تشكيل حلقه‎ي بافت در ماشين‎هاي دو سيلندر گردباف مجهز به سوزن زبانه‎دار

4- مرحله‎ي گرفتن نخ؛ با ادامه‎ي حركت برگشت سوزن‎ها درون شيار صفحه و سيلندر، نخ توسط قلاب سوزن‎ها از نخ‎بر كشيده مي‎شود در حالي كه زبانه‎ي سوزن تحت تأثير فشار حلقه‎ي روي ساق سوزن، در حال بسته شدن است.

5- مرحله‎ي آزاد شدن حلقه‎ي قبلي و تشكيل حلقه‎ي جديد؛ با ادامه‎ي حركت سوزن‎ها به درون شيار خود،‌ حلقه‎ي قبلي زبانه‎ي سوزن را كاملاً مي‎بندد و از روي آن عبور كرده و آزاد مي‎گردد. در حالي كه نخ جديد گرفته شده، توسط قلاب سوزن از ميان حلقه‎ي آزاد شده عبور كرده به حلقه‎ي جديد تبديل مي‎شود.

منابع و اطلاعات بیشتر

Knitting technology /David spencer translated by Khoram tosi

Textile Innovation Knowledge Platform

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *